Algemeen info

Shopping

10 pages
10 views

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Algemeen info
Transcript
  Transport & Logistiek 2010 Op 7 & 8 april is Vanboxtel aanwezig op Transport & Logistiek. De beurs wordt gehouden in de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch. Transport & Logistiek Beurs7 & 8 april 2010standnr: T1405www.easyfairs.com/transport-nl De EasyFairs Transport & Logistiek Beurs legt de focus op wegtransport, intern transport & logistiek. De transport- en logistieke markt is en blijft één van de snelst groeiende markten. In deze tijden van globalisering is de druk op de sector hoog: de continue concurrentiestrijd voor kortere leveringstermijnen, goedkopere tarieven en een betere service is niet meer weg te denken uit ons dagelijks handelen. Een verregaande automatisering dringt zich dan ook op. Deze beurs bundelt alle trends en ontwikkelingen binnen de transport- en logistieke markt, in een overzichtelijke, modulaire presentatie.  Al sinds 1989 levert Vanboxtel passende oplossingen voor de werkvloer. Ons bedrijf beschikt over brede ervaring in logistieke projecten en heeft inzicht in logistieke werkwijzen. We hebben kennis in huis van:  Implementatie  Projectmanagement  Hardware infrastructuur  Software ontwikkeling  EDI  Mechanisatie  Voice Door deze ruime ervaring effectief toe te passen in onze projecten, zijn onze implementatie trajecten relatief kort. Een doorlooptijd van drie maanden voor onze logistieke projecten is eerder regel dan uitzondering. Onze ruime ervaring maakt logistieke oplossingen mogelijk die in de markt opvallen door een zeer goede verhouding tussen prijs en prestatie.   Albert Heijn stapt volledig over op voiceDoorsturen  Afdrukken Verschenen in:  Logistiek Foto / illustratie:  Nee Auteur:  Redactie Publicatiedatum:  17 augustus 2007 Editie:  jaargang 2, nuer 1! Paginanummer:  1  Wellicht nog voor het einde van dit jaar zullen alle orderpickers in de vier regionale dc’s van Albert eijn een eigen headset en een voiceterminal krijgen! A hee"t deze zomer succesvol de versa"deling van het dc in #$olle opgestart met spraakherkenning! %eze $eken volgt de rest van de uitrol! %aarna gaan de andere dc’s in &ilburg' #aandam en Pijnacker in rap tempo over! Volgend jaar zijn de landelijke dc’s aan de beurt! Een consortium van Van (o)tel' *oto+ rola en Vo)$are verzorgt deze grootste voice+implementatie in ,ederland voor zo’n -!... tot !... gebruikers!  "rijsniveau anders #oude$ijn %anrinus, binnen Albert Heijn verant$oordelijk voor procesvernieu$ingen, &ag drie jaar geleden geen ruite voor voice' (Het aantal aanbieders $as beperkt en &ij )ielden de investeringsprijs voor ons te )oog' *ij konden geen goede business case neerleggen, odat $e al een &eer )oge productiviteit realiseren' Als je vanaf papieren picklijsten overstapt op voice is de productiviteitsstijging natuurlijk veel groter' Nu is )et prijsniveau anders' #ovendien oesten $e toc) al een deel van de apparatuur vervangen'+  Alleen et standaarden  Albert Heijn $il &ic) niet af)ankelijk aken van een enkele leverancier en eigenlijk alleen aar $erken et standaarden' Het sstee van -o.$are is een open sstee, dat alle erken apparatuur aan kan en elk */pakket' -an #o.tel  dat &elf een eigen */pakket aanbiedt  )eeft de interface geaakt tussen )et pakket van 3/3 en )et voicesstee van )et Aerikaanse -o.$are' (Door te $erken et standaarden kan de prijs van voice flink olaag+, voorspelt %anrinus' /eer dan geautoatiseerde picklijst (Het voicesstee bij Albert Heijn is eer dan een geautoatiseerde picklijst+, aldus 4err van #o.tel naens de soft $areleverancier' (5ntbrekende artikelen $orden bijvoorbeeld direct ver$erkt'+ Dat vraagt $el eer counicatie et de orderpicker' -andaar dat er ook een "oolstalige versie naast de Nederlandse is geaakt  -oice nestelt &ic) stevig in retaillandDoorsturen  Afdrukken Verschenen in:  Logistiek Foto / illustratie:  6a Auteur:  #as Dijk)ui&en Publicatiedatum:  17 augustus 2007 Editie:  jaargang 2, nuer 1! Paginanummer:  2!  0chuitema 123...4 kondigde aan dat al zijn dc’s dit jaar overschakelen op voicepicking! et bedrij" sluit zich daarmee aan in de alsmaar groeiende rij van retailers' die zijn gestopt met het orderverzamelen vana" papier en op voice zijn overgestapt!  it de veel)eid aan recente ipleentaties blijkt de voorspelling uit 2008 uit te koen, dat spraakgestuurd orderver&aelen op dit oent geldt als d9 belangrijkste Auto3D trend' Lic)tend voorbeeld is c)uitea dat in &ijn vijf dc:s in ;lst, 4ieten, #reda, Raalte en *oerden, al sinds begin 2008 be&ig et allerlei pilots et diverse voiceleveranciers'De&e tests )ebben er toe geleid dat de superarktorganisatie besloot o de volledige voiceipleentatie uit te laten voeren door <etes' De c)uitea dc:s $orden vanaf septeber aangestuurd door =/edea:, de logistieke soft$are van <etes' De )ard$are, $aar de bijna t$eedui&end orderpickers van c)uitea straks ee $orden uitgerust, bestaat uit de >?)eadsetjes van -ocollect' (De spraak)erkenning in alle ostandig)eden $as voor c)uitea de voornaaste reden o uiteindelijk voor ons voicesstee te kie&en+, &egt 6eroen Donkers van <etes' Voice gemeengoed De voice)pe )eeft er iniddels toe geleid dat dit eerste )alve jaar een groot aantal retail bedrijven &ijn overgestapt op spraakgestuurd orderver&aelen' it een selectie blijkt dat dit eerste )alve jaar grote retailers als %oop %odis, 6an Linders, 6ubo en @ruidvat voice gebruiken' 4' rost Diepvries, groot)andel in diepvriesproducten voor superarkten en )orecabedrijven, uit ;ttenLeur staat op )et punt o de ipleentatie van een voicepicksstee af te ronden' 3n aansluiting op voornoede partijen )eeft #lokker ook bekendgeaakt dat )et be&ig is et een voicepilot in )aar dc in 4elderalsen' ;ind septeber is de&e proef afgerond' #ij succes is #lokker ook van plan o voice te ipleenteren in de dc:s die deel uitaken van )aar )olding, te $etenB #art it, 3ntertos, Leen #akker, /arskraer en Cenos' 5ok grote logistiek dienstverleners sluiten &ic) aan bij de voice trend in retailland' <o gingen &o$el >D4 als Lekkerland begin dit jaar in )un dc:s over op voicepicken en in april rondde logistiek dienstverlener H3 )aar =voice: ipleentatie af' -oice is in korte tijd geeengoed ge$orden in de dcs van retailers en grote logistiek dienstverleners  Voor ieder logistiek vraagstuk een passende oplossing Uw logistieke operatie optimaliseren, tracking en tracing van goederen, papierloos orderverzamelen, inzicht in en reductie van logistieke kosten. Vanboxtel heeft voor ieder logistiek vraagstuk een oplossing die past binnen uw bedrijf. Een oplossing die de productiviteit van uw magazijn of transport verhoogt, ligt misschien niet altijd op de plank. Vanboxtel denkt hierin met u mee. Een doelgericht vooronderzoek, gedegen training van de gebruikers, en daadwerkelijke ondersteuning op de werkvloer zijn van groot belang voor een succesvolle implementatie. Vanboxtel biedt verschillende oplossingen variërend  van communicatie- en besturingssoftware voor mechanische processen,  tot middleware, die de informatie-uitwisseling regelt tussen de cliënt-software en de software die de logistieke gegevens beheert,  tot complete logistieke systemen, waarmee u logistieke processen kunt ondersteunen.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x