Anotacija

Sociología y Trabajo Social

10 pages
17 views

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Anotacija
Transcript
  Baltijas Starptautiskā Akadēmija2. līmeņa profesionalā programma   ‘’Datordizans’’Students Sergejs Greckis ursa dar!s ‘’Kafejnicas web lapas projekta vizualizācija’’ ursa dar!a "adītājs# J.Timo!enko $lektors%do&ents' (īga 2)*2  +,-/013*.4,516372.Anotā&ija8.Annotation9.:;-3..........................................................................................................*<.=>3 3 ?1-1@3 /,51....................................................................................8C.,6637 6>;,E 1F-35,/33 /,51........................................................<G.=>;17 1F-35,/37 /,51............................................................................CH.41>3? 11>,I,; J1E51....................................................................................HK.:L;,-L 11>3?,; 11>,I,;...........................................................................*9*).:3?F1>3?1637MMMMMMMM..................................................................*G**.N1?/1O,51 J1E51.............................................................................................*K*2.4/P355F/1 J1E51..........................................................................................2)*8.Q3?1E J5/136...............................................................................................22*9.=;5,;17 I1RR1...............................................................................................29*<./3T5.............................................................................................................2C*C.U,I,53...........................................................................................................2H*G.V>R5L T3/R,I, J53>7........................................................................8)*H.W1>X@3.....................................................................................................8**K.+3J, 3J,>Y?FR,E >35/15F/L...............................................................822).Z/3>,03....................................................................................................8C+,-/013 /3>,037#*.Z>1[5L $G'2.U,I,53# ,J5/,3 ,J,;,I, >,I,5318.=;5,;17 I1RR1 $;1/315L'9./3T5L<.\/,J >351C.]1O>361 6>;,E 1F-35,/33 1T ^_anna`G.1O/,J3 >,I,531 3 J1E51  4,51637]R1 F/J,;,E /1O,5L# ^:3?F1>3?1637 /,51 ;O b J5/136L 1T`. : 1@J5; /,51 F/J,;,E /1O,5Lc 1;5,/ ;LO/1> 1T ‘’_anna’’c ,5,/, 1P,-35J7 ; I,/,- 4E?/1F>. 1T /->1I15 [3/,3E 1JJ,/53R5 ;FJLP J;03P O>X-c O,I15,I, ;LO,/1 135,;c 1 51 0 FX5FX 15R,JT/F. ? ?1 O,>Y[,I, ;LO,/1 O>X- ,?;,>75 /3;>@Y [3/,FX 6>;FX 1F-35,/3X. : 6>;FX 1F-35,/3X R,0, ;>X@35Y >X-E O3?J1c F@1FXJ7 R,>,-0Yc 1 51 0 1T 3-1>Y, ,-P,-35 ->7 JRE,I, ,J37. Z/,5 OL> ;LO/1  J>F@1E1 51c 1 1T 1P,-35YJ7 1 ,/13 I,/,-1c @5, ->7 R,I3P 035>E I,/,-1 F-,O1. ]13R ,O/1?,R OL>, /->,01 J,?-13 J1E51 J ;,?R,0,J5YX ?11?1c 1/3R/c O>X-, J -,J51;,Ec ?1,R3137 ,J>-I, ?11?1c 51 0 O/,3/,;137 J5,>3,; 3 /-?11?1 O>X-. ]1 0 OF-5 /-,J51;>75Y 3T,/R163X ,>Y?,;15>7R , O>X-1P ; RX 1T ‘’_anna’’c OF-5 3T,/R1637 , F0LP ;11J37P. : 1[ ;/R7 ,F/637 ,@Y ;LJ,1 3 3R, ;O  J5/1361 ; -1>YE[R ,R,05 ;L->35YJ7 J/-Y ,F/5,; 3 /3;>@5 O,>Y[ >35,;.Q117 /1O,51 ;>X@15 ; JO7 /1?>3@L h51L# ,OP,-3R, /1JJR,5/5Y R,0J5;, 11>,I,;c 3?F@35Y X1JLc ,;L 3-3c 5-633 J,;/R,I, -3?1E1. ]1 0 ,OP,-3R, ,/->35Yc @5, 3R, hTT53; ;>375 1 6>;FX 1F-35,/3X. N1O,51 ;>X@15 ; JO7# 5,/53@JFX @1J5Y 8K J5/.c ?13 $J /,O>1R3' 9).HKK. N1O,51 J,-/035 ,5->YL I>1;L# 0>137 >351c ;3?F1>3?1637c 6>3 3 ?1-1@3 /,51c ,6637 3 6>;17 1F-35,/37c 11>3? 11>,I,; J1E51c  /1?/1O,51 J1E51c -3?1E J5/136c 6;5,;17 I1RR1c [/3T5c >,I,53c h>R5L T3/R,I, J53>7 3 1/P355F/1 J1E51. /1O,5 51 0 /3>1I1X5J7# G >1[5,; /1?R/,R 8))  8)) RRc 3?,O/1037c /3>,037.  Anotā&ijaursa dar!a tēma ir# ‘’afejni&as e! lapas projekta "izualizā&ija’’. im projektam tika iz"ēlēta kafejnī&a ‘’_anna’’c kas atrodas Aizkraukle. afejnī&a pieda"a lielo iz"ēli garīgu un s"aigasc !agātu dzerieni iz"ēlic ka ari maigu atmosfēru.Sakarā ar lielu iz"ēli ēdienu "ar piesaistīt plau auditoriju. ēra auditorija "ar iet"ert darījumu &il"ēkiemc jaunajiem studentiemc kā arī kafejnī&a ir ideāla priek imenes apmeklējumiem.z"ēle na" nejaa. afejnī&ā atrodas tālu no pilsētasc kas padara daudziem iedzī"otājiem neērtī!u. qādējādic tika ierosināts iz"eidot e! lapu ar spēju ēdienu piegādesc at&eroties  pēdējo rīkojumuc to pau galdu rezer"ēana un iepriek pastīt ēdināanu. Arī sniegs informā&iju lietotājiem par ēdieniem kafejnī&ā  _annac !s informā&ija par "ajadzīgam "akan&em. sdienāsc konkuren&e ir oti augstsc un īs e! lapa nākotnē iz&els no konkuren&es un piesaistīt "airāk klientu.is dar!s iet"er daādus posmus# tas ir nepie&ieams aps"ērt kopumu analogu izpētīt niansesc  jaunas idejasc tenden&esc modernu dizainu. r arī nepie&ieams noteiktc ka tā ir efektī"āka ietekme uz sa"u auditoriju.Dar!s satur# teorētisko dau uz 8K lpp.c $rakstu zīmes ar atstarpēm' 9).HKK.Dar!s satur atse"ias nodaas# pē& klienta "ēlēanāsc "izualizā&ijac projekta mēri un uzde"umic kon&ep&ija un mērauditorijac analogu analīze c lapu izstrādec lapas dizainsc krāsasc fontusc logotips un uzņēmumu identitātes elementi un e! lapas arvitektru.is dar!s iet"ēra arī# G planetesckuru izmērs 8))  8)) mmc attēlic pielikumi.  AnnotationSu!je&t of &ourse orkc wxafe e!site "isualization proje&t.w As a proje&t of tve &ourse orkc tve autvor &vose xafe _annac vi&v is lo&ated in Aizkraukle. xafe offers a ide range of deli&ious fresv foodc a ri&v sele&tion of drinksc as ell as a &ozy atmospvere.Be&ause of tve large sele&tion of disves &an attra&t a ide audien&e. qve target audien&e may in&lude !usiness peoplec young studentsc as ell as a &af is ideal for family "isits.qve proje&t as &vosen as a &afe lo&ated on tve outskirts of tve &ity tvat many residents un&omforta!le. qvusc it as proposed tve &reation of tve e!site itv tve a!ility to orderc for eamplec a disv of deli"eryc remem!ering tve last orderc tve same reser"ation ta!les and preorder meals. Alsoc ill pro"ide information to users a!out tve disves on tve menu &afe _annac ill !e a!out tve rigvt jo!. {oadaysc tve &ompetition is "ery vigv and it is tve e!site in tve future ill stand out from tve &ompetition and attra&t more &ustomers.qvis ork in&ludes "arious stages# it is ne&essary to &onsider tve set of analogues to eplore tve nuan&esc ne ideasc trendsc modern design. t is also ne&essary to determine tvat it is more effe&ti"e impa&t on your audien&e.qve ork in&ludes# tve tveoreti&al part of 8K pagesc &vara&ters $itv spa&es' 9).HKK.qve ork &ontains separate &vapters# tve &lients isvc "isualizationc proje&t goals and o!je&ti"esc &on&ept and target audien&ec tve analysis of uni|ue sitec site de"elopmentc design  pagesc &olorsc fontsc logoc &orporate identity elements and site ar&vite&ture.qvis ork also in&luded# G ta!let size 8))  8)) mmc image appli&ations.
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x