PERSEPSI KAUNSELOR PELATIH TERHADAP PENDEDAHAN KENDIRI KAUNSELOR DALAM SESI KAUNSELING AINA RAZLIN BINTI MOHAMMAD ROOSE Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Program Kaunseling

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PERSEPSI KAUNSELOR PELATIH TERHADAP PENDEDAHAN KENDIRI KAUNSELOR DALAM SESI KAUNSELING AINA RAZLIN BINTI MOHAMMAD ROOSE Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Program Kaunseling
Transcript
  P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK UNIMAS 1000143667 PERSEPSI KAUNSELOR PELATIH TERHADAP PENDEDAHAN KENDIRI KAUNSELOR DALAM SESI KAUNSELING AINA RAZLIN BINTI MOHAMMAD ROOSE Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Program Kaunseling Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 2004 i  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : PERSEPSI KAUNSELOR PELATIH TERHADAP PENDEDAHAN KENDIRI KAUNSELOR DALAM SESI KAUNSELING SESI PENGAJIAN : 2004/2005 Saya : AINA RAZLIN BINTI MOHAMMAD ROOSE mengaku membenarkan tesis * ini disimpan di Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Malaysia Sarawak 2. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja 3. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat pendigitan untuk membangunkan Pangkalan Data Kandungan Tempatan 4. Pusat Khidmat Maklumat Akademik, Universiti Malaysia Sarawak dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi 5. ** sila tandakan (4) SULIT TERHAD TIDAK TERHAD I ýý l1C; (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: ALAN Hýc' ý rnN ALAIJý ; ýiAIV,. ý, Tarikh : i1, - :ll IC , Tarikh: Catatan: * Tesis dimaksudkan sebagat esis hagi Ijarah Doktor Falsafah, Sarjana dan Sarjana Muda (mengandungi maklumat yang berdarjah keselarnatan atau kepentingan seperti termaktub di dalarn AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat Terhad yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) *Jika tesis ini SUI, I' atau TERI IAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menýatakan sekali sehah dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sehagai TERHAD.  Projek bertajuk Persepsi Kaunselor Pelatih Terhadap Pendedahan Kendiri Kaunselor Dalam Sesi Kaunseling disediakan oleh Aina Razlin Binti Mohd. Roose dan telah diserahkan kepada Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia sebagai memenuhi syarat untuk Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian. Diterima untuk diperiksa oleh : Tarikh : .........................................  PENGHARGAAN Assalamualaikum w. b. , pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Penyelia Projek Tahun Akhir saya, Puan Sabasiah Husin yang telah banyak membimbing saya dalam menjayakan projek tahun akhir saya ini. Tidak lupa juga kepada Encik Mohd Razali Othman yang turut memberi tunjuk ajar kepada saya bagi memperbaiki mutu kajian ini. Buat keluarga tercinta, Ayah (Mohammad Roose Mohd Adam), Mama (Suhaina Mohamad), Dik Lan (Mohammad Adlan), Adik (Aina Adilah), clan Baby (Aina Syafiqah) yang telah banyak memberi sokongan moral kepada saya sepanjang menjalani kajian ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Sokongan anda semua amatlah berharga buat saya. Kepada rakan-rakan yang terdekat, terutama Amin Al Haadi, Wan Nor Ashikin, dan Nik Haslinda, terima kasih kerana sentiasa berada di samping saya memberi sokongan dari segi mental dan emosi dalam meneruskan usaha. Juga tidak lupa kepada responden-responden yang terlibat dalam menjayakan projek ini, kerjasama anda amat dihargai . 111  JADUAL KANDUNGAN Penghargaan/Acknowledgement Jadual Kandungan/Table of Contents Senarai Jadual/List of Figures Abstrak/Abstract Abstract/Abstrak 1. BAB 1 PENDAHULUAN iii iv vi x 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar Belakang Kajian 4 1.2 Pernyataan Masalah 5 1.3 Objektif Kajian 7 1.4 Hipotesis 9 1.5 Kerangka Konseptual 9 1.6 Kepentingan Kajian 10 1.7 Definisi 11 1.8 Limitasi Kajian 17 2. BAB 2 SOROTAN KAJIAN LEPAS 2.1 Pengenalan 19 2.2 Sejarah Perkembangan Pendedahan Kendiri 19 2.3 Definisi Pendedahan Kendiri 21 2.4 Kesan Penggunaan Pt ndedahan Kendiri 24 2.5 Elemen dalam Penggunaan Pendedahan 29 Kendiri oleh Kaunselor 2.6 Pengaruh Jantina ke atas Elemen Pendedahan 33 Kendiri yang ingin dikongsi 2.7 Pengaruh Umur ke atas Elemen Pendedahan Kendiri 34 yang ingin dikongsi 2.8 Pengaruh Bangsa ke atas Elemen Pendedahan Kendiri 35 yang ingin dikongsi 2.9 Pendedahan kendiri dan etika kaunseling 36 2.10 Teori Pendedahan Kendiri 39 3. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 46 3.2 Reka bentuk Kajian 46 3.3 Sampel Kajian 47 3.4 Pemboleh Ubah 48 3.5 Kaedah Pengumpulan Data 49 3.6 Instrumen kajian 49 3.6.1 Bahagian Pertama 49 iv
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x