TEHNOREDACTAM LUCRARI REDACTAM LICENTA DISERTATII drept managementul resurselor umane marketing bancar managementul proiectelor mar

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
TEHNOREDACTAM LUCRARI REDACTAM LICENTA DISERTATII drept managementul resurselor umane marketing bancar managementul proiectelor mar
Transcript
  REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU TEHNOREDACTAM ,REDACTAM, REALIZAM LUCRARI DE LICENTA,LUCRARI DE DISERTATIE,REFERATE,PROIECTE Accesati http://www.lucraredelicenta.com/   echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie srcinale din orice domeniu. Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.Plata se va face esalonat pe capitole prin alimentare card nu inainte de a previzualiza capitolul in format PDF. si dupa plata in Word Toate detaliile pe site. Contact: licentesrcinale@yahoo.com Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept,   managementul resurselor umane,   marketing bancar,   managementul proiectelor,   marketing in turism,finante banci,   relatii publice,   politehnica, ,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie,   snspa,   contabilitate şi informatica de gestiune (cig),administratie publica,geografie Tematica lucrărilor de licență pentru Programul de studii universitare de licen ță: Psihologie  Implica ț ii ale unor trăsături de personalitate şi a factorilor motivaț ionali în  performan ț ele şcolare ale adolescenț ilor Trebuin ț a în comunicare la persoanele cu adic ț ie fa ță de internet    Autoatribuirea structural-motiva țională a învățării la preadolescenți şi la adolescen ț i Rela ț ia dintre motiva ția pentru învățare a elevilor şi percepț ia lor asupra stilurilor didactice Efectele abandonului asupra dezvoltării personalităț ii copiilor institu ț ionaliza ț i Instruirea asistată de computer şi învățarea electronică (e -learning)- forme interactive şi   cvasiautonome de acces la cunoaştere   Învăț area prin descoperire- modalitate de exersare a comportamentelor de explorare Metodele de activitate independentă - reper în educa ția permanentă   Evaluarea formativă şi autoevaluarea - modalităț i didactice de eficientizare a învățării  Impactul inteligen ț ei emo ț ionale asupra percep ț iei de grup Sistemul cognitiv- evaluativ şi trăsături de personalitate determinante ale anxietăț ii de examen la elevi Predarea integrată în învățământul primar    Învăț area  prin cooperare şi dezvoltarea comportamentelor sociale  Asaltul de idei (Brainstorming- ul) şi stimularea creativității în activităț ile de grup Jocul de rol- metodă de stimulare a interacțiunilor umane şi de modelare a comportamentelor Dezvoltarea rela ț iilor sociale în grupul de elevi Problematizarea- rolul său în dezvoltarea unor euristici de cercetare  Disfunc ț iile psihocomportamentale la infractorul recidivist Efectele abandonului asupra dezvoltării personalităț ii copiilor institu ț ionaliza ț i Aspecte psihologice ale consumului de substan ț e psihoactive la adolescen ț i  Determinări ale conținutului comunicării în socializarea adolescenț ilor Raportul dintre identitatea personală şi identitatea socială la adolescenț i Aspecte ale rela ț iei dintre violen ț a tele vizuală şi agresivitatea în locurile  publice Determinări ale alegerii profesiei la tinerii braşoveni   Rolul comunicării nonverbale în structurarea relaț iilor interpersonale Motiva ții ale fumatului şi consumului de alcool la adolescenț i Predic ția şi profilax ia comportamentului delincven ț ial si recidivelor Unele implica ț ii psihologice ale stresului în munca de poliTie Impactul inteligen ț ei emo ț ionale asupra percep ț iei de grup Particularități cognitive, afective şi atitudinale în longevitate  Sindromul de burnout la personalul medical Comportament deviant şi imagine de sine la tinerii delincvenț i Impactul oboselii asupra performan ț elor intelectuale Vulnerabilitatea la stres la bolnavii cu hipertensiune arterială  Impactul consumului de alcool asupra func ț iei cognitive Influen ț a factorilor psihosociali în determinismul alcoolismului Unele implica ț ii ale mecanismelor psihice cognitive în conturarea imaginii de sine la adolescen ț i Timiditatea în adolescen ță şi unele posibilităț i de ameliorare Sistemul cognitiv - evaluativ şi trăsături de personalitate determinante ale anxietăț ii de examen la elevi Disonan ța cognitivă la persoanele aflate în curs de reconversie profesională. Atitudinea în fa ța schimbării  Implica ții ale unor trăsături de personalitate şi a factorilo r motivaTionali în  performan ț ele şcolare ale adolescenț ilor  Trebuin ț a în comunicare la persoanele cu adic ț ie fa ță de internet   Reprezentarea socială a puterii în contextul imaginii de sine   Prejudecata socială şi individuală ca factori atitudinali în cadrul situa ț iei de comunicare Publicitatea ca rela ț ie cu registrul de semnifica ț ii (obiectul respectiv) Conformarea socială în structurile organizaț ionale de tip paramilitar Autoatribuirea structural-motiva țională a învățării la preadolescenți şi la adolescen ț i Perspectiva transgenera țională de abordare a rolurilor din familie   Locul si rolul creativității ştiințifice în arhitectura cognitivă  Rolul disonan ței cognitive în fumat şi obezitate   Manipularea şi persuasiunea - mecanisme de schimbare a atitudinilor Implica ț iile afective în rela ț iile psihoterapeutice Rolul sentimentelor şi al pasiunilor în activitatea umană  Rolul voin ței şi modalitațile ei specifice de alterare şi de recuperare în drogomanie, obezitate şi tabagism  Rolul func ț iei expresive ca determinant supl imentar al personalităț ii Rela ț ia dintre motiva ția pentru învățare a elevilor şi percep Tia lor asupra stilurilor didactice Fuziune şi separare în inter  -rela ț ionare Locul controlului în rela ția maritală   Criza şi instabilitatea maritală  Viziuni nerealiste sau supraevaluate ale partenerului Rela ția intimă şi satisfacția maritală   Grupurile de dezvoltare personală şi acceptarea de sine   Tulburările psihosomatice şi abordare psihoterapeutică    Rolul terapeutic al metaforei şi simbolului  Perspectiva mor  ții şi reconstruc ț ia scalei valorilor personale Spontaneitate şi creativitate  Sensul vie ț ii: intre conven ționalitate şi autenticitate   Identitate şi maturitate psihică   Spontaneitate şi creativitate la persoanele cu dizabilităț i Anxietatea şi tulburările somatoform e Efecte ale terapiei prin dans asupra inteligen ț ei emo ț ionale Trăsăturile de personalitate ale dansatorului   Agresivitate şi virilitate în cuplu  Stabilirea grani ț elor în rela ț ia de cuplu Imaginea şi percepția corporală a dansatorului  Autosatisfac ție şi aut oacceptare Pierderea sau separarea în cuplu Roluri contaminate transgenera ț ional Efecte ale triunghiurilor familiale Hiperprotec ția maternă şi depresia copilului/adolescentului   Imaginea corporală şi satisfacția erotică   Rolurile identitare şi intimitatea cuplului Anxietate şi intimitate  FuncT ia religioasă a psihicului    Niveluri ale reprezentării lui Dumnezeu şi adaptarea socială   Conştientizarea şi integrarea aspectelor din „umbră”  Efectele psihologice ale crizei economice
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x