Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Christina Eiberg: Jeg drømmer mig tilbage til en tid, hvor kønsrollerne var opdelt I teksten " jeg drømmer mig til en tid, hvor kønsroller var opdelt " fra Politiken den 4. Juli 2015 skriver fuldtidssinglen Christina Eiberg om sine
Transcript
  Nikolaj W. Behrend Kronik 10/4-2018 Gammel Hellerup Gymnasium 3.F 4. Christina Eiberg: Jeg drømmer mig tilbage til en tid, hvor kønsrollerne var opdelt I teksten ”jeg drømmer mig til    en tid, hvor kønsroller var opdelt” fra Politiken den 4. Juli 2015 skriver fuldtidssinglen Christina Eiberg om sine holdninger til den moderne opfattelse af kønsrollerne. En moderne opfattelse, hvor kønsrollerne ikke længere er opdelt, og man må i højere grad påtager sig flere normer, værdier og hverdagsopgaver, som historisk set ikke er oplagte. Det er et interessant perspektiv  på ligestillingsdebatten, hvor målet ellers altid har været en fuldkommen lighed mellem kønnene. Således kommenterer Christina Eiberg på denne moderne opfattelse af kønsrollerne, som for nogle ellers syntes at være en positiv udvikling i samfundet. Christiana Eiberg mener, at kønsrollerne i danske samfund er forsvundet. Hvert køn har ikke længere de faste traditionelle opgaver, hvilket ifølge Eiberg skaber et mere forvirret, stressfuldt og kærlighedsløst liv. Eiberg føler, at hun ikke længere kan finde sin ’k  vindelige ’ side frem, til fordel for en ’midtimellem - rolle’, hvor hun både skal agere som mor og far for hendes datter. Hun påstår således, at de manglede kønsrollemønstre i samfundet skader vores kærlighedsliv, da vi ikke længere kan gå på kompromis med hindanen. Eiberg argumenterer for, at mændene er blevet for feminine, og hun selv påtager sig for mange ’mandelige opgaver’ i hjemmet. I teksten anvendes TV-serien ’Matador’ som eksempel på, hvordan kønsroller tidligere var mere fastlagte, hvor hvert køn havde en svaghed som blev udfyldt af det modsatte køn. Hun pointerer dog, at hun er glad for kvindernes øgede rettigheder og ikke ønsker de rettigheder og vilkår, som hendes forfædre havde. Således opstiller Eiberg en atypisk diskussion, hvor det er kvinden, der ønsker mere konservative kønsroller i hjemmet. Hendes argumentation kan forklares ud fra Toulmins argumentationsmodel, hvor der fremlægges en  påstand, som derefter vil blive understøttet af både belæg og hjemmel. Christina Eiberg påstår at: ”… vi har i flere generationer været så forhippet på at tale om kvinders rettigheder, at vi nu får en generation af kvinder, som bliver kompromisløse på kønsrollemønstre”  Hun ønsker altså en mere traditionel opdeling af kønsrollerne og skriver også: ”  Men jeg har ingen vej tilbage Jeg skal det hele.  Jeg sluger heftigt hele ’Matador’  -serien en lørdag aften, hvor jeg alligevel  Nikolaj W. Behrend Kronik 10/4-2018 Gammel Hellerup Gymnasium 3.F ikke skal ud og date Hvorfor? Jo, for jeg elsker at drømme mig tilbage til en tid, hvor kønsrollerne var opdelt” . Hun savner således en mere direkte opdeling af kønsrollerne,   som i nogen grad præsenteres i tv- serien ’Matador’, hvor kvinden og manden havde  mere klare hverdagsopgaver. Det skal dog  pointeres, at Eiberg ikke ønsker sig tilbage til de vilkår eller kvinderettigheder, som var tilstede i  perioden der repræsenteres i ’Matador’. Hendes helt centrale påstand er, at vores store fokus på lighed og rettigheder mellem kønnene har skabt utraditionelle kønsroller, der svækker vores helbred og kærlighedsliv. Som belæg for sin påstand  bruger Eiberg sin egen erfaring med den ’midtimellem - rolle’ som hun gør oprør mod. Hun skriver bl.a., at: ” vi får stress, vi bliver frustreret, og vi mangler kærligheden” . Hun forklarer dette ved, hvordan mandeligt hverdagsarbejde kan gøre hende frustreret, og hvordan hun hyppigt dater ’feminine’ mænd. På den måde underbygger hun sin påstand ved at forklare  problematikkerne ved svækkede kønsrollemønstre. En styrkemarkør til hendes belæg i form af ekspertviden ville have styrket argumentation. Eiberg mangler at appellere til læserens etos, og dermed er hendes argumentation ikke helt troværdig. For at skabe den logiske sammenhæng mellem påstand og belæg bruger Eiberg det argument, at: ”  Følelsen af forelskelse og kærlighed er det skønneste, vi kan få i livet. Det at føle sig elsket og give kærlighed til et andet menneske ” . Vi har altså brug følelsen af forelskelse, og kærlighed til et andet menneske, som ifølge Eiberg en vigtig del af tilværelsen, som vi ikke kan undvære. Altså skabes der logisk sammen mellem påstanden og belæg, som forklarer, at tabet af kønsrollerne skaber  problematikker som manglede kærlighed og frustration. Her appellerer Eiberg til læserens patos, hvilket skaber en læser, som således er mere tilbøjelig til at drage konklusioner gennem følelserne. Eibergs argumentation og påstand om, hvordan utraditionelle kønsroller svækker vores helbred og kærlighedsliv kan selvfølgelig anses for at være en fornuftig argumentation. Efter en længerevarende udvikling fra det traditionelle- til det senmoderne samfund, har individet fået andre vilkår, og vi kan i højere grad realisere os selv. Mange sociologer påpeger, at vi i det senmoderne samfund med langt flere valgmuligheder og dermed muligheden for øget selvrealisering, skaber et mere forvirret og frustreret individ. De mange muligheder kan være svære at overskue og ikke mindst kan de  Nikolaj W. Behrend Kronik 10/4-2018 Gammel Hellerup Gymnasium 3.F forventninger fra omgivelserne, der følger med skabe et pres. Vi ser f.eks. en større andel af unge, som lider af stress og angst pga. af de mange karriere- og livsmuligheder samt forventningerne fra venner og familie om at træffe de rigtige valg. Samme problematikker kan således forekomme, når man taler om kønsroller, og især for kvinder, hvor de mange forventninger om en selvstændig og stærk kvinde kan være uoverskuelig og skræmmende.  Nogen ville argumentere for, at det er unaturligt for mennesket at opløse kønsrollerne. Fx er manden  biologisk set er den stærkeste fysisk og fra naturens side, og han havde til opgave at beskytte sin familie, mens kvinden mere havde til opgave at skabe omsorg og kærlighed i flokken. Disse opgaver skal nu varetages af begge køn. Ved et mere sociologisk og biologisk perspektiv kan man således argumentere for, at Eibergs synpunkt på kønsrollerne er forståeligt i den forstand, at der ikke er definerede normer eller ”grænser”, der fastholder individet og skaber en retning og f  ortæller, hvad der er op og ned, som gør os stresset og retningsløse. Man må dog huske, at faste kønsroller hurtigt kan begrænse det enkelte køns udfoldelsesmuligheder.  Når hvert køn har en bestemt rolle, vil mandens eller kvindens identitet samtidig blive begrænset, og gennem samfundets gældende normer fastlægges der således en bestemt rolle, som du er nødt til at ”passe ind i”, men som du måske ikke kan identificere dig med. Der er jo fortidige eksempler på, hvordan fx homoseksuelle før i tiden ikke blev accepteret, fx blev HC Andersen og Herman Bang ikke accepteret i deres samtid, og for at bruge et eksempel fra ’hyggelige’ Matador var det jo et nederlag og helt uacceptabelt for Mads Skjern, at han søn ikke levede op til samfundets idé om en rigtig mand. I dette lys er det jo indlysende positivt, at vi i Danmark nu er langt mere åbne for, at du ikke behøver at leve op til fastsatte normer om, hvordan du bør være, når du er pige og hvordan du bør være, når du er dreng. Man kan hermed konkludere, at rigtig meget har ændret sig på den gode måde. Kønsrollerne er ikke faste, og datidens fordømmelse, hvis ikke man levede op til dem, er forsvundet. Men alting er en  balance, og Eibergs pointe er jo heller ikke, at hun vil tilbage til det, der var. Hun vil blot pege på, at nutidens flydende kønsroller kan have konsekvenser. Det er nok et utraditionelt synspunkt nu om dage, men alligevel et fair og vigtigt indspark i debatten, fordi det jo er faktum, at mange har stress og svært ved at finde kærlighed.  Nikolaj W. Behrend Kronik 10/4-2018 Gammel Hellerup Gymnasium 3.F
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks