Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
DIPLOMA VER5
Transcript
  Fakulteta za gradbeništvo – Operativno konstrukcijska smer 1.0UVOD Odvajanje odpadnih vod je ob vodooskrbi primarnega pomena za ustvarjanje kvalitetnega življenjskega okolja vseh živih bitji. V današnjem času se pojavljajo vse večji problemi z odpadnimi vodami, saj v razvitem svetu odrasla oseba potroši približno !" do #"" litrov vode na dan. $ato ima način odvodnjavanja in kasneje čiščenja odpadnih vod pomembno vlogo pri ohranjanju zalog pitne vode in celotnega ekosistema. %otreba po odvajanju odpadnih vod se je pojavila z nastankom prvih civilizacij, ko so začele nastajati večje skupnosti, strnjena naselja in mesta, ki so za vzdrževanje higiene in  preprečitev bolezni morala odplake transportirati na rob mesta. &ako se je že v starem 'abilonu pojavil prvi gravitacijski kanalizacijski sistem, korak naprej pa so naredili v starem (imu. &radicionalen )gravitacijski* sistem transportiranja odpadnih vod je sistem odvodnjavanja, kjer se za transportiranje odpadnih voda uporablja gravitacija oziroma tokovi odpadnih vod, ki se zlivajo proti najnižjim točkam izliva. $a gravitacijski kanalizacijski sistem se je izkazalo, da je neustrezen na področjih nizke gostote naseljenosti in neugodnih terenskih razmer kot so+ raven teren, visoka podtalnica, kamnita tla in omejen prostor za gradnjo, saj zahteva zelo velike investicijske stroške in zahtevno gradnjo. %ri izgradnji gravitacijskega sistema v ravnini pride do velikih globin kanalov in velikega števila potrebnih črpališč in  prečrpališč. a takšnem terenu so majhni vzdolžni nakloni, zato je nevarnost nabiranja usedlin večja in posledično je potrebno pogostejše izpiranje gravitacijskih kanalov. %oleg gravitacijskih kanalizacijskih sistemov, ki za svoje delovanje izkoriščajo gravitacijo in so danes najpogosteje uporabljeni sistemi v projektiranju in izvajanju, poznamo še kanalizacijske sisteme, ki za transportiranje odpadnih voda potrebujejo energijo, oziroma sisteme, ki narekujejo -umetno )tehnološko* pomoč. %oznamo pa še kombinacijo obeh  prej naštetih sistemov. V sistem odvodnjavanja nove generacije z uporabo napredne tehnologije spada tudi sistem  podtlačnega odvodnjavanja odpadnih vod oziroma tako imenovan vakuumski kanalizacijski sistem, ki se je v drugi polovici /0. stoletja razvil kot odgovor na vse tehnološke probleme pri izgradnji in vzdrževanju gravitacijske kanalizacije. %rednosti vakuumske kanalizacije se pokažejo v primerih1/  Fakulteta za gradbeništvo – Operativno konstrukcijska smer 2pri majhni gostoti naseljenosti v podeželskih ravninskih naseljih, kjer je povprečna dolžina cevovodov preko 3 m na prebivalca,2kjer je potrebno veliko prečkanj komunalnih vodov, odprtih kanalov, potokov 4, saj lahko vakuumski cevovodi potekajo pod ali nad ovirami,2pri majhnem nagibu terena,2kjer je na razpolago malo prostora za izgradnjo )npr. promet, zgradbe, sestava tal – kamnita tla*,2pri visokem nivoju podtalne vode )globina polaganja vakuumskih cevovodov se lahko prilagaja terenu*,2pri občasno obremenjenih kanalizacijskih sistemih )turistična naselja*, kjer v določenem obdobju prihaja do nabiranja usedlin in neprijetnih vonjav, pri vakuumski kanalizaciji pa zaradi zaprtega sistema in velikih transportnih hitrosti ne  prihaja do navedenih težav,2vodozaščitena območja )pri vakuumski kanalizaciji ni nevarnosti iztekanja in onesnaževanja podzemnih vod*. a osnovi projekta -$aščita kakovosti podtalnice 5ravskega in %tujskega polja smo izdelali projekt odvodnje komunalnih odpadnih vod v naselju 6oškanjci in 7orišnica s končno dispozicijo komunalne odpadne vode na čistilno napravo 7orišnica. 8ilj izdelave  projekta kanalizacije odpadnih komunalnih vod je odstraniti največji delež onesnaženja.   Fakulteta za gradbeništvo – Operativno konstrukcijska smer 2.0 VAKUUMSKI KANALIZACIJSKI SISTEM 2.1 Zgodovina vakuumk! kana"i#a$i%! %odtlačno odvajanje odpadnih voda, imenovano tudi vakuumska kanalizacija, poznamo že  preko /"" let. a izozemskem je ta sistem leta /9:: patentiral nizozemski inženir ;iernur.V začetku leta /09 je bilo !"" posesti s /!.""" prebivalci severozahodnega predmestja %ariza povezanih v vakuumski kanalizacijski sistem. %o <msterdamu je bil vakuumski kanalizacijski sistem uporabljen tudi po drugih evropskih prestolnicah, kot so %raga, =anau in ;eiden. ajdemo lahko tudi podatke o uporabi vakuumske tehnologije za odvodnjavanje odpadnih vod v >everni <meriki okoli leta /999. S"ika 1& '(vi )od*"a+ni vakuumki i*!m ,Am*!(dam- ?eprav je bilo izkustvo odlično, so se zaradi uporabe nekvalitetnih materialov pojavljale različne težave pri izvajanju in vzdrževanju podtlačnega sistema. $ato, kakor tudi zaradi  prve in druge svetovne vojne, je vakuumski kanalizacijski sistem tonil v pozabo vse do leta /0!0, ko je švedski inženir @oel ;iljendahl nadaljeval z razvijanjem podtlačnega kanalizacijskega sistema, ki ga je preizkušal v stanovanjskem okrožju na severu mesta #  Fakulteta za gradbeništvo – Operativno konstrukcijska smer >tockholm. Vzporedno so se razvijala tudi druga podjetja, ki so razvijala vakuumski kanalizacijski sistem. $aradi nestanovitnosti do tedaj uporabljenega sistema in zaradi rastočih problemov v skupnostih z vakuumskim kanalizacijskim sistemom je zvezni minister za raziskovanje in tehnologijo naročil raziskovalni projekt, katerega glavna naloga je bila napraviti zanesljiv vakuumski kanalizacijski sistem.> tem namenom je inženirska pisarna iz mesta Aiel zgradila celoten vakuumski kanalizacijski sistem iz prozornih cevi. > pomočjo tega modela so se možnosti za izboljšave povečale in realizirale za praktično uporabo. 2.2 S)"ono o vakuumki kana"i#a$i%i >istem vakuumske kanalizacije je sestavljen iz treh glavnih komponent, kot je prikazano na sliki 12vakuumska postaja z vakuumskimi črpalkami in vakuumskimi zbiralniki odpadne vode,2vakuumski hišni priključki, ki so izdelani iz polietilena in so vodo neprepustni, v njih pa je vgrajen ventil za izsesavanje vode z avtomatskim pnevmatskim mehanizmom,2vakuumski cevovodni sistem narejen iz %V8 ali %B cevi, niveleta cevovoda je žagaste oblike )periodično si sledijo konveksni in konkavni lomi*.Vakuumska kanalizacijska tehnologija deluje na osnovi razlike tlakov znotraj vakuumskega cevovoda in atmosCerskega tlaka v individualnem hišnem jašku. &a razlika tlakov povzroča tok odpadne vode od hišnih priključkov )individualnih vakuumskih  jaškov* po vakuumskem cevovodu do vakuumske postaje. Vakuumski sistem kanalizacije  je zelo podoben tlačnemu sistemu vodooskrbe, le da je smer toka vode oziroma odpadne vode drugačna. %ri vodooskrbi nastopa pozitiven tlak, pri vakuumski kanalizaciji pa je tlak negativen, čemur pravimo tudi podtlak.Vakuumske črpalke nameščene v vakuumski postaji proizvajajo podtlak, ki je potreben za transport odpadne vode od hišnih priključkov do vakuumske postaje in je -shranjen v vakuumskih rezervoarjih. %odtlak, ki ga proizvedejo vakuumske črpalke znaša približno 3  Fakulteta za gradbeništvo – Operativno konstrukcijska smer :" k%a do D" k%a, kar znaša približno #" k%a do 3" k%a absolutnega podtlaka. Vakuumska  postaja oziroma vakuumske črpalke so edini segment vakuumske kanalizacije, ki so odvisne od tujega vira energije )električne energije*. Ez vakuumskih rezervoarjev je odpadna voda speljana po gravitacijskem ali tlačnem sistemu do čistilne naprave.  ajugodneje je, če je vakuumska postaja locirana v središču vakuumskega sistema in obenem na najnižji točki sistema. &ako so vse veje vakuumskega cevovoda približno enako dolge. S"ika 2& S/!ma*ki )(ika# vakuumk!ga om(!%a Od vakuumske postaje, ki je locirana v centru vakuumskega cevovoda, se podtlak širi po vakuumski cevovodni mreži do vsakega individualnega hišnega priključka. &ok oziroma gibanje odpadne vode se pojavi zaradi razlike tlakov v vakuumskem cevovodu )razlike med tlakom )vakuumom*, ki nastopa v cevovodu in atmosCerskim tlakom, ki v cevovod vstopa z odpiranjem ventila v hišnem priključku*. Vakuumski cevovodi so zapolnjeni z zrakom in odpadno vodo, podtlak pa znaša ",: bar – ",D bara. %ri dobro načrtovanih vakuumskih cevovodih je v Cazi mirovanja zelo malo odpadne vode, saj v primeru popolne zapolnjenosti z odpadno vodo, sistem zaradi hidravličnega trenja ne bi deloval.=itrost gibanja odpadne vode v vakuumskem cevovodu, se giblje med 3 ms – : ms, kar  preprečuje usedanje usedlin. ajpogosteje se vakuumski cevovodi polagajo v obliki žage, tako lahko na majhni globini konstantno spremljamo variacije terena. $a vakuumski cevovod se uporabljajo %B in %V8 cevi razreda >(5 // oziroma >(5 /. $a premer cevi v vakuumskih kanalizacijskih sistemih pa velja, da so cevi lahko od nazivnega premera 5 :! do maksimalno 5 !".!
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks