Redactam redactez lucrari licenta DISERTATII id licenteoriginale

Scrapbooking

25 pages
4 views

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Redactam redactez lucrari licenta DISERTATII id licenteoriginale
Transcript
  REALIZAM LUCRARI DIN ORICE DOMENIU Lucrari de Licenta, lucrare de licenta,.lucrari de disertatie drept,   managementul resurselor umane,   marketing bancar,   managementul proiectelor,   marketing in turism,finante banci,   relatii publice,   politehnica, ,comert,banci,contabilitate,turism,jurnalism,comunicare,psihologie,sociologie,   snspa,   contabilitate şi informatica de gestiune (cig),administratie publica  Accesati http://www.lucraredelicenta.com/-  echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie srcinale din orice domeniu. Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util . Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar. Plata se va face esalonat pe capitole prin alimentare card nu inainte de a previzualiza capitolul in format PDF. si dupa plata in Word Toate detaliile pe site. Contact: licentesrcinale@yahoo.com Contractul de transport de bunuri în reglementarea noului Cod civil Răspunderea transportatorului în contractul de transport de bunuri   Garanţiile cărăuşului în transportul de bunuri,  Contractul de exp ediţie de mărfuri,   Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată în trafic intern   Contractul de transport de mărfuri pe calea ferată în trafic internaţional  Transporturile maritime Regimul juridic al navei comerciale  Tipuri de contracte în transporturile maritime Transporturile aeriene Conceptul de viaţă privată în reglementarea Codului Civil şi CEDO    Nulitatea căsătoriei   Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor   Studiu asupra regimului primar imperativ în reglementarea Codului Civil Dreptul soţilor la reparaţii precuniare în caz de divorţ   Filiaţia în cazul reproducerii umane asistate medical cu terţ donator    Condiţii de fond la adopţie   Autoritatea părintească în lumina noului Cod Civil   Studiu de practică judiciară asupra obligaţiei legale de întreţinere între părinţi şi copii   Studiu asupra „numelui” în relaţiile de familie   Modificarea contractului individual de muncă   Încetarea contractului individual de muncă   Răspunderea patrimonială în dreptul muncii   Organizarea şi funcţionarea sindicatelor   Re crutarea salariaţilor şi încheierea contractului individual de muncă   Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind acţiune penală   Studiu privind acţiunea civilă în procesul penal  Analiza principiilor fundamentale ale procesului penal Studiu privind as istenţa juridică în procesul penal   Analiză privind administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal   Studiul privind urmărirea penală –    fază iniţială a procesului penal   Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind măsurile de prevenţie privative  de libertate Studiu privind măsurile preventive, neprivative de libertate   Studiul dispoziţiilor generale privind judecata în primă instanţă    Analiza nulităţilor în procesul penal   Aspecte teoretice şi practice privind expertizele în procesul penal  Analiza modurilor de sesizare a organelor judiciare Studiu privind declaraţiile martorilor - mijloc de probă în procesul penal   Aspecte teoretice şi practice privind procedura specială de cercetare, judecare şi sancţionarea a  infractorilor minori Analiza căilor extr  aordinare de atac în procesul penal Răspunderea funcţionarului public din perspectiva legislaţiei administrative interne şi europene Aspecte privind centralizarea şi descentralizarea în administraţia publică din România   Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ   Stabilitatea pe funcţie –    mijloc de creare a unui corp performant al funcţionarilor publici  Transferul bunurilor din domeniul privat în domeniul public Mobilitatea funcţionarilor publici   Aspecte teoretice şi practice privind excepţiile în procedura contenciosului administrativ  Contenciosul administrativ-mijloc de prevenire a excesului de putere Legiferarea prin ordonanţe –    componentă a funcţiei juridice a administraţiei publice   Contenciosul administrativ în materia sancţ iunilor disciplinare Comisia de disciplină şi angajarea răspunderii funcţionarului public   Aspecte teoretice şi practice privind controlul actelor administrative în procedura contencioasă   Angajarea răspunderii contravenţionale   Libertatea sindicală şi personalul din administraţia publică   Influenţa dreptului comunitar asupra Statutului funcţionarilor publici din România   Caracterul autonom al Ştiinţei administraţiei –subiect de polemică   Integrarea în Uniunea Europeană şi reformarea administraţiei publice   Funcţiile administraţiei publice în societate    Aspecte teoretice şi practice privind funcţia juridică a administraţiei publice   Aspecte teoretice şi practice privind rolul societăţii civile în îndeplinirea misiunii Ştiinţei administraţiei  Regimul juridic al copiei pentru uz personal Dreptul moral la respectarea integrităţii operei  Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului Drepturile morale ale interpreţilor şi executanţilor    Gestiunea colectivă a drepturilor de autor   Regimul juridic al operelor cinematografice Brevetul, titlu de protecţie a invenţiei   Drepturile şi obligaţiile titularului mărcii   Mijloace juridice de protecţie a mărcii   Regimul juridic al indicaţiilor geografice   Analiză doctrinară şi jurisprudenţială a infracţiunilor     privitoare la viaţa sexuală   Studiu comparativ de doctrină şi practică privind infracţiunile de luare de mită şi trafic de influenţă   Analiză teoretică şi practică a infracţiunii de violare de domiciliu   Analiză comparativă de doctrină şi jurisprudenţă între infracţiunile de furt şi însuşire a  bunului găsit   Studiu comparativ de doctrină şi practică judiciară privind infracţiunile de omor şi loviri sau vătămări cauzatoare de moarte   Analiză comparativă de doctrină şi jurisprudenţă între infracţiunile de abuz în serviciu şi  purtare abuzivă   Analiză teoretică şi practică a infracţiunii de dare de mită   Studiu de doctrină şi jurisprudenţă a infracţiunilor intenţionate contra integrităţii corporale   Analiză teoretică şi practică a infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale  Studiu de doct rină şi practică judiciară privind infracţiunea de tâlhărie    Analiză comparativă de doctrină şi jurisprudenţă între infracţiunile de ucidere din culpă şi loviri sau vătămări cauzatoare de moarte   Analiză teoretică şi practică a infracţiunii de fals intelectu al Analiză teoretică şi practică a infracţiunii de ucidere din culpă   Analiză teoretică şi practică a infracţiunii de trafic de influenţă   Locaţiunea  Vânzarea Împrumuturile Mandatul Donaţia   Renta viageră   Întreţinerea  Antrepriza Tranzacţia  Depozitul Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă, principiile fundamentale ale  procesului civil. Aplicarea legii de procedură civilă   Acţiunea civilă   Participanţii la procesul civil   Competenţa instanţelor judecătoreşti   Actele de de procedură, termenele procedurale, amenzile judiciare şi despăgubirile.   Procedura în faţa primei instanţe. Diferenţe şi noutăţi faţă de vechiul Cod de procedură civilă   Hotărârea judecătorească   Căile de atac. Prezentare generală, clasificare, funcţionalitate. Apelul şi recursul.   Dispoziţii procedurale privind asigurarea unei practici judecătoreşti unitare prin cale de atac specifică   Căile de atac de reformare   Căile de atac de retractare  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks